Informacja publiczna, które nie została udotępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej,zgodnie z ustawą z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.Nr. 112, poz. 1198 z póżn. zm.)